تصویر ردیاب اهنربایی در خودرو
سرقت خودرو پراید+ردیاب پراید