ردیاب پراید، بهترین روش برای جلوگیری از سرقت خودرو پراید در 30 ثانیه